Jesteś tutaj: BIP » Statut
Statut
Rodzaj aktu Statut
Numer aktu brak
W sprawie brak
Status obowiązujący
Data podjęcia 12 kwietnia 2017
Data wejścia w życie 12 kwietnia 2017
Data publikacji w BIP 27 października 2017
Pozycja w Dzienniku Instytutu Dz. Inst. z 2017. poz. 2.
Podstawa prawna wydania art. 5. ust. 1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1984 nr 21 poz. 97. z późn. zm.)
Organ wydający Fundator Instytutu
Plik(i)  Statut Włocławskiego Instytutu Rozwoju

 

STATUT

WŁOCŁAWSKIEGO INSTYTUTU ROZWOJU

§1.

Ilekroć w Statucie mowa o:

 1. Instytucie – należy przez to rozumieć Włocławski Instytut Rozwoju, osobę prawną ustanowioną aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 kwietnia 2017 roku przez notariusza we Włocławku Wojciecha Gołębiewskiego, prowadzącego kancelarię Notarialną we Włocławku (87-800) przy ul. Bojańczyka 17, za Repertorium A nr 3299/2017, działającą na podstawie Statutu oraz Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1268. z późniejszymi zmianami);
 2. Akcie notarialnym – należy przez to rozumieć akt notarialny sporządzony w dniu 12 kwietnia 2017 roku przez notariusza we Włocławku Wojciecha Gołębiewskiego, prowadzącego kancelarię Notarialną we Włocławku (87-800) przy ul. Bojańczyka 17, za Repertorium A nr 3299/2017;
 3. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
 4. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1268. z późniejszymi zmianami);
 5. Fundatorze – należy przez to rozumieć Kacpra Adriana Marciniaka.

ROZDZIAŁ I

FUNDACJA

§2.

 1. Fundacja pod nazwą „Włocławski Instytut Rozwoju” ustanowiona została przez Kacpra Adriana Marciniaka – Fundatora – aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 kwietnia 2017 roku przez notariusza we Włocławku Wojciecha Gołebiewskiego, prowadzącego kancelarię Notarialną we Włocławku (87-800) przy ul. Bojańczyka 17, za Repertorium A nr 3299/2017.
 2. Instytut działa na podstawie Statutu oraz Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1268. z późniejszymi zmianami).

§3.

 1. Instytut posiada osobowość prawną.
 2. Instytut nie może prowadzić działalności gospodarczej, chyba że dokonane zostaną odpowiednie zmiany w statusie prawnym Instytutu.

§4.

 1. Siedzibą Instytutu jest Miasto Włocławek.
 2. Instytut działa na terenie Miasta Włocławek, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych Instytut może prowadzić działalność także poza granicami Miasta Włocławek i Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Instytut może otwierać oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych.
 4. Czas trwania Instytutu jest nieokreślony.

§5.

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Instytutu jest minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

§6.

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Instytut może współdziałać z innymi podmiotami, instytucjami, organizacjami i osobami.
 2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania lub refinansowania przedsięwzięć albo działań zmierzających do realizacji celów statutowych Instytutu.

§7.

 1. Instytut posługuje się stosownymi pieczęciami z firmą Instytutu.
 2. Instytut może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Instytut dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem swej nazwy w wybranych językach obcych.

§8.

 1. Celami Instytutu są:
  1. popularyzowanie idei lokalnego patriotyzmu,
  2. upowszechnianie idei samorządowej, szczególnie wśród młodzieży;
  3. podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, w szczególności młodzieży,
  4. podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  5. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi;
  6. zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwój kultury i sztuki,
  7. podnoszenie jakości życia w mieście, poprzez kulturę, sztukę, rozrywkę i szeroko rozumiane inicjatywy społeczne,
  8. współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
  9. poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Włocławka,
  10. podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Włocławka,
  11. kształtowanie u młodych ludzi postaw obywatelskich;
  12. upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
  13. integracja środowisk młodzieżowych oraz zapewnienie ich aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
  14. wzmacnianie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
  15. wdrażanie strategii zawartych w Znowelizowanej Europejskiej Karcie Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym;
  16. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rozwoju Włocławka oraz zapewnianie platformy do wyrażania tychże opinii dla mieszkańców miasta,
 2. Cele określone w ust. 1.Instytut realizuje poprzez:
  1. organizację, współorganizację, wspieranie, patronowanie, finansowanie i dofinansowywanie lokalnych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych:
   1. projektów społecznych,
   2. programów edukacyjnych,
   3. sympozjów,
   4. konferencji naukowych,
   5. konkursów, stypendiów i nagród,
   6. wystaw i koncertów,
   7. wydarzeń o charakterze:
    • naukowo-badawczym,
    • charytatywnym,
    • społecznym,
   8. kampanii informacyjnych i społecznych związanych z celami Instytutu,

–– oraz tych wydarzeń, których celem jest wzmacnianie i rozwój Miasta Włocławek oraz regionu w obszarach objętych celami Instytutu;

  1. współpracę z osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz z partnerami biznesowymi, w zakresie ich działalności odpowiadającej celom Instytutu;
  2. wspieranie instytucji i organizacji, w zakresie celów statutowych Instytutu;
  3. inicjowanie i organizowanie forów debaty publicznej w obszarach objętych celami Instytutu;
  4. organizowanie, wspieranie programów aktywizujących młodzież oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju aktywności obywatelskiej i społecznej młodych Polaków, poprzez pomoc organizacyjną, informacyjną i finansową oraz promocyjną;
  5. aktywizowanie ludzi nauki i społeczeństwa do podejmowania działań w obszarach objętych celami Instytutu;
  6. ustanawianie i przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Instytutu oraz sam Instytut oraz Miasto Włocławek.
 1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Instytut może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest tożsama lub zbliżona z jego celami statutowymi.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK INSTYTUTU

§9.

 1. Majątek Instytutu stanowi Fundusz Założycielski, opłacony w gotówce w kwocie 100,00 PLN (słownie: sto złotych, zero groszy), przekazane przez Fundatora na mocy oświadczenia o ustanowieniu Instytutu oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Instytut w toku jego działania, w szczególności:
  1. darowizny, subwencje oraz majątek nabyty w drodze spadku;
  2. dochody ze składników majątkowych Instytutu;
  3. dochody z prowadzonej przez Instytut działalności gospodarczej;
  4. dochody z tytułu udziału Instytutu w innych przedsięwzięciach gospodarczych;
  5. dochody z krajowych i zagranicznych funduszy pozyskanych przez Instytut, w tym funduszy europejskich oraz środków uzyskanych ze zbiórek publicznych.
 2. Majątek Instytutu może być przeznaczony na realizację wybranego przez Instytut celu statutowego Instytutu, o ile ofiarodawcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Instytut może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy lub spadkodawcy, w tym w szczególności fundusze sygnowane ich imieniem, nazwiskiem lub nazwą.
 4. W sprawach darowizn i dziedziczenia, stosowne  oś́wiadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Instytutu.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY INSTYTUTU

§10.

Organami Instytutu są:

 1. Zarząd Instytutu, w dalszej części Statutu zwanym „Zarządem”;
 2. Fundator;
 3. Rada Instytutu, jeśli powołana, w dalszej części Statutu zwana „Radą”;

§11.

 1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, dalej zwanego również „Prezesem” i „Prezesem Instytutu”, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
 3. Kadencja członka Zarządu trwa 2 lata. Członkostwo w Zarządzie Instytutu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Instytutu w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji, w szczególności w sytuacji:
  1. podjęcia pracy, która uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  2. choroby lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
  3. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu,
  4. utraty zaufania Fundatora.
 6. Zarząd kieruje działalnością Instytutu i reprezentuje ją na zewnątrz, z zastrzeżeniem §14. ust. 1. pkt 13. Statutu.
 7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Instytutu oraz jej planów finansowych,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Instytutu,
  3. przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Instytutu oraz sam Instytut, po otrzymaniu w tym zakresie pozytywnej opinii Rady;
  4. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Instytutu;
  5. składanie oświadczeń woli w imieniu Instytutu.
 10. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku równej ilości głosów, tj. równiej liczby głosów ,,za’’ i ,,przeciw’’, decydujący jest głos Prezesa Zarządu, któremu przysługuje dodatkowy głos.
 11. Do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu Instytutu, również w sprawach majątkowych, w zakresie wynikającym z odpowiedniej uchwały Zarządu lub Rady upoważniony jest Prezes Instytutu, Wiceprezes Instytutu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 12. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Zarządu określi Fundator w drodze zarządzenia.

§12.

 1. Fundator może wedle własnego uznania powołać Radę Instytutu.
 2. Rada Instytutu, jeśli powołana, przejmuje wszelkie statutowe i ustawowe uprawnienia Fundatora wobec Instytutu. Wówczas Rada działa w imieniu Fundatora, a jej uchwały stanowią zarządzenia Fundatora.
 3. Przepisów ust. 2. nie stosuje się wobec wyłącznych uprawnień Fundatora, zawartych w Rozdziale V – Mandat Fundatora.

§13.

 1. Rada Instytutu jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Instytutu.
 2. Rada Instytutu składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora drogą zarządzenia.
 3. Fundator może pełnić funkcję członka Rady.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Instytutu.
 5. Kadencja członka Rady trwa 3 lata.
 6. Mandat członka Rady ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 7. Przepisów ust. 4. – 5. nie stosuje się wobec Fundatora.
 8. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 9. Rada Instytutu w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji, w szczególności wskutek:
  1. podjęcia pracy przez członka Rady, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Instytutu,
  2. choroby lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady Instytutu,
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Instytutu,
  4. utraty zaufania Fundatora.
 10. W razie powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 12. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, z zastrzeżeniem, iż w przypadku równej ilości głosów, tj. równiej liczby głosów ,,za’’ i ,,przeciw’’, decyduje Przewodniczący Rady, któremu przysługuje dodatkowy głos.
 13. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  1. transmisję obrad Rady w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku Posiedzenia Rady, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia Rady;
  3. wykonywanie osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Rady.
 14. W posiedzeniach Rady uczestniczy członek Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony do tego przez Prezesa Zarządu, w celu składania wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania Rady.
 15. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 16. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, o których mowa w ust. 13. powyżej. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie.

§14.

 1. Do kompetencji Rady Instytutu należy:
  1. kontrola działalności Zarządu Instytutu i jej jednostek organizacyjnych,
  2. zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd wewnętrznej struktury organizacyjnej Instytutu,
  3. wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd,
  4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  5. zatwierdzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Instytutu,
  6. badanie wszystkich dokumentów Instytutu, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
  7. dokonywanie rewizji stanu majątku Instytutu,
  8. składanie Fundatorowi corocznych pisemnych sprawozdań z czynności, o których mowa powyżej oraz z działalności Rady,
  9. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Instytutu opracowywanych przez Zarząd,
  10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  11. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Instytutu,
  12. reprezentowanie Instytutu w umowach między Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporze z członkami Zarządu,
  13. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Instytutu,
  14. delegowanie swego członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Instytutu, zawieszonego lub nie mogącego z innych przyczyn wykonywać swoich obowiązków,
  15. wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Instytutu, w przypadku, gdy z powszechnie obowiązującego prawa wynikał będzie obowiązek poddania sprawozdania finansowego takiemu badaniu,
  16. opiniowanie wniosków Zarządu o przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Instytutu oraz sam Instytut.
 2. Rada, na wniosek Zarządu, udziela zezwolenia i wyraża zgodę na:
  1. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie nieruchomości;
  2. nabycie lub obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach oraz zakładanie podmiotów zależnych;
  3. obciążanie nieruchomości lub innych praw majątkowych Instytutu;
  4. zaciąganie pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych,
  5. udzielanie poręczeń majątkowych lub zastawów na majątku Instytutu;
  6. nabycie i zbycie środków trwałych o wartości początkowej brutto wyższej niż równowartość kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w ramach jednej transakcji, lub szeregu transakcji powiązanych;
  7. zawieranie kontraktów i umów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§15.

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. dokonywanie zmian Statutu Instytutu, po zaopiniowaniu proponowanych zmian przez Zarząd,
 2. zatwierdzanie regulaminu Rady,
 3. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady,
 4. ustalanie głównych kierunków realizacji celów statutowych Instytutu i kontrola ich wykonywania;
 5. wskazywanie obszarów priorytetów wymagających wzmocnienia i rozwoju społeczności lokalnej poprzez realizacje celów statutowych Instytutu.

§16.

 1. Fundator może postanowić o utworzeniu Rady Programowej Instytutu.
 2. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Instytutu, wobec czego nie stanowi ona organu Instytutu.
 3. Zadaniem Rady Programowej jest udzielanie rad i konsultacji organom Instytutu w zakresie celów, zadań i funkcji Instytutu, a także przyczynianie się do upowszechnienia idei Instytutu.
 4. Rada Programowa składa się z osób zasłużonych dla Miasta Włocławek, przedstawicieli nauki i kultury oraz innych wybitnych osobistości.
 5. Nadanie tytułu członka Rady Programowej Instytutu należy do wyłącznej kompetencji Fundatora i stanowi symboliczny akt przyjęcia w poczet tego ciała, potwierdzający utożsamianie się danej osoby z celami Instytutu. Członkiem Rady Programowej zostaje osoba fizyczna, która wyraża zgodę na przyjęcie w poczet Rady Programowej, składając pisemne oświadczenie.
 6. Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona.

ROZDZIAŁ V

MANDAT FUNDATORA

§17.

 1. Mandat Fundatora we własnej osobie wobec Instytutu rozpoczyna się z chwilą ustanowienia Instytutu.
 2. Mandat Fundatora we własnej osobie wygasa wskutek:
  1. śmierci Fundatora,
  2. likwidacji Instytutu.

§18.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Fundatora wskutek jego śmierci, wszelkie jego kompetencje, wraz z wyłącznymi kompetencjami Fundatora, przejmuje Rada Instytutu, zaś przepis §12. ust. 3. traci moc.
 2. W razie braku woli powoływania Rady za swojego życia, Fundator może wydać zarządzenie warunkowe, ustanawiające Radę, która ukonstytuuje się wskutek wygaśnięcia mandatu Fundatora z powodu jego śmierci.
 3. Rada powołana warunkowym zarządzeniem Fundatora, wydanym na wypadek śmierci, konstytuuje się z chwilą śmierci Fundatora.
 4. Po śmierci Fundatora, jeśli w składzie Rady powstanie wakat, na to miejsce kolejnego członka wybiera Rada większością 2/3 głosów.
 5. Jeśli z chwilą śmierci Fundatora nie była powołana Rada, ani nie zostało wydane zarządzenie warunkowe Fundatora na wypadek śmierci, Radę niezwłocznie powołują w składzie według własnego uznania spadkobiercy Fundatora.
 6. Uprawnienia z ust. 5. przysługują na wyłączność osobie lub osobom wskazanym personalnie przez Fundatora w testamencie, jeśli sporządzony. Testament Fundatora może określać sposób podziału miejsc w Radzie pomiędzy osobami uprawnionymi do powołania członków po śmierci Fundatora, jeśli uprawniona ma być więcej niż jedna osoba.
 7. Uprawnienia z ust. 5. nie przysługują spadkobiercy Fundatora, który nie jest osobą fizyczną. Jeśli spadkobierca Fundatora, będący osobą fizyczną, jest więcej niż jeden, wówczas każdy ze spadkobierców powołuje taką samą ilość członków Rady, z zastrzeżeniem postanowień §13. ust. 2..
 8. Jeżeli Fundator nie może przejściowo sprawować swojej funkcji, zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady, który tymczasowo przejmuje obowiązki Fundatora. Gdy Fundator nie zawiadomi Przewodniczącego Rady o niemożności sprawowania funkcji, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu funkcji przez Fundatora rozstrzyga zgodnie Rada Instytutu i Zarząd Instytutu na wniosek Przewodniczącego Rady. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania funkcji przez Fundatora Rada Instytutu i Zarząd Instytutu powierza wybranej osobie tymczasowe wykonywanie obowiązków Fundatora.

§19.

 1. Do wyłącznych kompetencji Fundatora należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
  2. ustanawianie i likwidowanie Rady,
  3. zatwierdzanie regulaminu Rady,
  4. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady,
  5. ustalanie głównych kierunków realizacji celów statutowych Instytutu i kontrola ich wykonywania;
  6. wskazywanie obszarów priorytetów wymagających wzmocnienia i rozwoju społeczności lokalnej poprzez realizacje celów statutowych Instytutu.
  7. Wykonywanie kompetencji Rady, jeśli nie powołana.
 2. Uprawnienia z ust. 1. podlegają ochronie z tytułu §12. ust. 3. do czasu śmierci Fundatora.

 ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §20.

 1. Instytut może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mogłyby ulec istotnej zmianie cele Instytutu.
 3. Połączenie Instytutu z inną fundacją następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji Instytutu.
 4. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd za zgodą Fundatora.

§21.

 1. Instytut ulega likwidacji:
  1. w razie osiągnięcia celu, dla którego Instytut była ustanowiona,
  2. po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Instytutu.
 2. Decyzję o likwidacji Instytutu podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 3. Likwidatorami Instytutu są członkowie Zarządu, chyba, że Rada lub Fundator postanowi inaczej.
 4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu odnoszące się do członków Zarządu Instytutu.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Instytutu mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Instytutu o zbliżonych celach.

§22.

 1. Instytut składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1., jest przez Instytut udostępnione do publicznej wiadomości.

§23.

 1. Instytut uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Do złożenia wniosku o rejestrację Instytutu w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców uprawniony jest Fundator lub Przewodniczący Rady lub Zarząd.

Włocławek, dnia 12 kwietnia 2017 roku

______________________________________ 

KACPER ADRIAN MARCINIAK

FUNDATOR